Privacy Policy

PRIVACY POLICY OTCG

 

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de organisatie ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: OTCG Kerkebeekstraat 36, 8490 Varsenare hierna: “OTCG”.

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.otcg.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

 

 

Artikel 1 – Algemeen

 

  1. OTCG leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 

  1. OTCG stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres

 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens

 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

 • Categorie 4: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

 

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1.        Algemene doeleinden:

 

                De OTCG zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van OTCG om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

   

 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze OTCG website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming of gerechtvaardigd belang;

 

 • Categorie 3: het u toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming of gerechtvaardigd belang.

   

 • Categorie 4: de levering en facturatie van door u bestelde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

   

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

 

3.2.        Direct marketing:

 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor het doorsturen van ons cursusaanbod via een maandelijkse nieuwsbrief.

                Indien u ons cursusaanbod niet langer wenst te ontvangen, dan kan u dit op elk moment en gratis laten weten door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. Of door een mail te sturen naar info@otcg.be.

 

 

3.3.        Doorgifte aan derden:

 

                Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van OTCG waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien OTCG failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van OTCG geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

                OTCG zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat OTCG uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

                OTCG zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.        Wettelijke vereisten:

 

                In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat OTCG uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. OTCG zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

 

                De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de OTCG en U.

 

Artikel 5 – Uw rechten

 

5.1.        Recht van toegang en inzage:

 

                U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

 

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 

                U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan OTCG. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 

                U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

5.3.        Recht van verzet:

 

                U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

 

                U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

 

                Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6.        Uitoefening van uw rechten:

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@otcg.be per post naar OTCG Kerkebeekstraat 26 -8490 Varsenare of door gebruik te maken van het contactformulier van de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.7.        Automatische beslissingen en profiling:

                                

                De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.8.        Recht om klacht in te dienen:

 

                U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

6.2.        In geen geval kan OTCG aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

  1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens voor onze uitbestede processen.

 

  2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission@privacycommission.be

 

Opleidingsinstituut voor
traditionele chinese geneeswijzen

Cursusaanbod

Agenda
Deze website maakt gebruik van cookies De website van OTCG maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten